Gizlilik Politikası

 

Gizlilik İlkeleri

MSR TEKSTİL SAN. VEDIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

 

GİZLİLİK VE KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

1 POLİTİKANIN AMACI veKAPSAMI

 

Bu Gizlilik ve KişiselVerilerin Korunması Politikası(“POLİTİKA”), MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞTİC.LTD.ŞTİ.‘nin (“Veri Sorumlusu”) iş başvurusu yapan adaylar, tedarikçi,çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçi, üye, müşteri, hissedar ve ortaklarına (“KişiGrupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak söz konusu kişigruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 

2 ADAY KİŞİ GRUBU

 

2.1 Aday Kişi Grubunaİlişkin Toplanan Kişisel Veriler

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.  iş başvurusu amacıylakendisine başvuran aday kişi grubuna ilişkin olarak;

 

Özgeçmiş, iş tecrübesi, eğitim durumu, yabancı dil belgesi ile diğer sertifikaları,

Ad soyad, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda edilen bilgilerin kayıtları,

Referanslar veya MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler,

Yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testlerinin sonuçları,

Ücret beklentisi, engellilik ve hükümlülük durumu, ücret ödeme şekli, gibi bilgileri işleyebilir. Durumun gerektirmesi halinde adaydan sabıka kaydı, sağlık raporu gibi bilgiler de talep edilebilir.

2.2 Adayların KişiselVerilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. , bu POLİTİKA’nın “VII. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları”başlıklı bölümünde belirtilen amaçların bir veya birden fazlasına dayalı olarakve başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın aşağıdaki amaçlarla kişiselverilerini işleyebilir:

 

Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,

Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,

Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ’nin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,

İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra etmek.

2.3 Adayların KişiselVerilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

 

İşe alım sürecindeadayların kişisel verileri bu POLİTİKA’da belirtilen diğer yöntem vevasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarlatoplanabilir:

 

Matbu veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu,

Adayların MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ’ne e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,

İstihdam veya danışmanlık şirketleri ile LinkedIn,

Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,

Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.  tarafından yapılan araştırmalar,

Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ., toplanan kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insankaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarlaişler.

 

2.4 Adaylar HakkındaReferans Araştırması Yapılması

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞTİC.LTD.ŞTİ. , adaylar hakkında referans araştırması yapabilir. Yapılacakreferans araştırması genel olarak adayın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyitetmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın kendisi hakkında sakladığı ve MSRTEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek deyapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

 

Yapılacak referansaraştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş veeğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca adaylarhakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

 

Adaylar, kendileri ileilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.  ile irtibat kurabilir.

 

2.5 Adayların KişiselVerilerine İlişkin Hakları

 

6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) kaynaklanan haklarını kullanmakisteyen adaylar bu POLİTİKAda açıklanan usul ve esaslar kapsamında MSR TEKSTİLSANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ne başvurabilirler.

 

2.6 Adaylık SürecindeToplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

 

İşe alım süreçleriboyunca aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgiliaçık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasınaaktarılır.

 

2.7 Adayların KişiselVerilerinin Güvenliği

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.  işlediği kişiselveriler bakımından, veri konusu kişi grupları (aday, kişi grubu, stajyer gibi)arasında ayrım gözetmez. Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi budokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

 

3 KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

 

3.1 Hukuka veDürüstlük Kuralına Uygun İşleme

 

Kişisel verilerinişlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven vedürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

 

3.2 Kişisel VerilerinDoğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

 

Kişi gruplarınınişlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol vegüncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bukapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleriyapmaya yönelik sistemler MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.  bünyesinde oluşturulur. Üyeler bakımından budeğişiklik ve güncellemeler www.mocgrande.com web sitesiüzerindeki Hesabım Sayfası’ndan yapılabilecektir.

 

3.3 Belirli, Açık veMeşru Amaçlarla İşleme

 

Kişisel veriler açık,belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerinhangi amaçla işleneceği, aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

 

3.4 İşlendikleriAmaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

Kişisel verileröngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili vesınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veyaihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 

3.5 İlgili MevzuattaÖngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veyaişlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bukapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süreöngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreyeuygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaçiçin gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerineizin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler MSR TEKSTİLSANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasıPolitikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Aşağıda ayrıca saklamasürelerine yer verilmiştir.

 

4 KİŞİ GRUPLARININKİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

 

İlgili kişigruplarının açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesiniolanaklı kılan hukuka uygunluk sebeplerinden sadece bir tanesidir. Açık rızadışında, aşağıda yer alan diğer hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığıdurumunda da kişisel veriler işlenebilir.

 

Kişisel veri işlemefaaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden yalnızcabiri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işlemefaaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen kişisel verilerin, özel niteliklikişisel veri olması halinde ise; aşağıda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinİşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan koşullar uygulanır.

 

Kişi grupları, işbuPOLİTİKA ile işlenen kişisel verilerinin hangileri olduğu, kişisel verilerininhangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinin hangikaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasılkullanılacağı gibi konular hakkında bilgilendirilir.

 

4.1 Kanunlarda AçıkçaÖngörülmesi

 

Kanunlarda açıkçakişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞTİC.LTD.ŞTİ. verisi işlenecek kişi gruplarının ayrıca açık rızasını almadankişisel verilerini işler. Örneğin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkındaKanun uyarınca MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’e üyelik, ticarielektronik izni verilmesi, sipariş, ödeme, teslimat, ürüne ilişkin iptal veyaiade gibi süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi.

 

4.2 Fiili İmkânsızlıkSebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

 

Fiili imkânsızlıknedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerliliktanınamayacak olan kişi grubunun kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veyabeden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olmasıhalinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.

 

4.3 SözleşmeninKurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

 

Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde verilerişlenebilir. Örneğin MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ne üyelik işleminingerçekleştirebilmesi için Üye’nin verdiği kişisel veriler.

 

4.4 MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

 

Veri sorumlusu olarakhukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halindeaçık rıza alınmaksızın kişi grubunun kişisel verileri işlenebilir. Örneğinherhangi bir ürün siparişi durumunda bu ürünün Üye’ye teslim edilmesi, satıcıyaürün bedelinin ödenmesi gibi.

 

4.5 Kişi GruplarınınKişisel Verisini Alenileştirmesi

 

Kişi grubunun, kişiselverisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, açık rızaya gerekolmaksızın veriler işlenebilir. Örneğin Üye’nin internette, sosyal medyahesaplarında herkese açık olarak paylaşmış olduğu kişisel veriler, bu paylaşımiradesine uygun ve ölçüde olduğu takdirde işlenebilecektir.

 

4.6 Bir Hakkın Tesisiveya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 

Bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişigrubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Örneğin Üye’nintüketici hakem heyetine yapmış olduğu bir şikayete istinaden alışveriş ilebilgilerinin bu şikayet dosyasına konulması.

 

4.7 Meşru MenfaateDayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

 

Kişi grubunun temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞTİC.LTD.ŞTİ.’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halindekişi grubunun açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilir. ÖrneğinMüşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.tarafından memnuniyet anketleri yapılması.

 

4.8 Kişi GrubununKişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

 

Kişi grubunun kişiselverileri, yukarıda 3.1 - 3.7 maddelerinde belirtilen şartlardan herhangi birinedayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.

 

5 ÖZEL NİTELİKLİKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

 

Kişisel verilerin birkısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özelbir korumaya tabi olmaktadır.

 

5.1 Özel NitelikliKişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

 

Özel nitelikli kişiselveriler, kişi grubunun açık rızası olması halinde, bu POLİTİKAda belirtilenilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

 

5.2 Özel NitelikliKişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

 

Özel nitelikli kişiselveriler, kişi grubunun açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel VerileriKoruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerinalınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:

 

Kişi grubunun sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

Kişi grubunun sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

6 KİŞİ GRUBUNUNAYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Kişisel verilerin eldeedilmesi sırasında kişi grubu MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafındanbilgilendirilir. Bu kapsamda MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.‘nin irtibatkişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişiselverilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanınyöntemi ve hukuki sebebi ile kişi gruplarının sahip oldukları haklarkendilerine bildirilir.

 

Kişi gruplarının,kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmesi halinde, MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.tarafından  [email protected] üzerindengerekli bilgilendirme yapılır. Fiziksel ziyaretçilere MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞTİC.LTD.ŞTİ. `ne ait lokasyonlarda kamera ile kayıt yapıldığına ilişkinbilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca bina içinde tüm ziyaretçilerin görebileceğişekilde levhalarla kısa bilgilendirmeler yapılmaktadır. MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. / www.mocgrande .com web sayfasını ziyaret eden kullanıcılaraişbu Politika ile, sayfayı ziyaret etmekle kalmayıp aynı zamanda Üye olankullanıcılara ise hem bu Politika ile hem de Üyelik sayfasındanbilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

7 KİŞİSEL VERİLERİNKATEGORİZE EDİLMESİ

 

Bu POLİTİKA kapsamında,MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişi gruplarının aşağıdabelirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir:

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Lokasyon Verisi

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Finansal Bilgi

Özlük Bilgisi

Aday Çalışan Bilgisi

Kişi Grubu İşlem Bilgisi

Hukuki İşlem ve Risk Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Şikayet Yönetimi Bilgisi

8 KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENME AMAÇLARI

 

8.1 İşlenme Koşulları

 

Kişisel verileraşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu koşullar;

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerinizin MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin işlenmesinin MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenmesi,

Kişisel verilerin MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenmesinin MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Yukarıda belirtilenşartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için MSRTEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. kişisel veri sahiplerinin açık rızalarınabaşvurmaktadır.

 

8.2 İşleme Amaçları

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ., kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

 

Aday Çalışan Grubuiçin:

 

İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin tamamlanması ve yürütülmesinin sağlanması,

Çalışan adaylarının başvuru seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması,

İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra edilmesi,

Çalışan adayı yerleştirilmesi için gerekli iletişim aktiviteleri,

Stajyer alımı, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması.

Stajyer avukat için; Avukatlık Kanunu kapsamında meslek dayanışması kapsamında yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi.

Müşteri Grubu için:

 

Elektronik ticaret ve türk ticaret kanunu uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitilerin planlanması.

Yasal, düzenleyici ve şirket yönetimi yükümlülükleri ve doğru uygulama ile uyum sağlanması.

Teslim edilecek ürünün müşteri siparişine uygun olarak hazırlanması ve taahhüt edilen teslim süresi içinde müşteriye ulaşmasının temini

İptal veya iade konusuna ilişkin ürün bedellerinin mümkün olan en kısa sürede müşterinin hesabına aktarılması amacıyla ilgili birime bilgi verilmesi.

Bilginin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin oluşturulması ve uygulanması.

Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi.

Risk Yönetimi.

Erişim Yetki ve Kontrol Matrisi Oluşturulması.

Veri Aktarım tekniklerinin tespiti

Veri saklama süreçlerinin ve yöntemlerinin oluşturulması

Uzaktan erişim yöntem ve süreçlerinin belirlenmesi ve icrası

Müşteriye ilişkin CRM uygulamaları çerçevesinde anonim veriler paylaşılarak çıkan sonuçların karar destek sistemlerinde kullanılması.

Kampanya planlamaları, fizibilite çalışmaları ve CRM kapsamında doğru hedeflemelerin yapılması.

Faturaların düzenlenmesi ve düzenli takibi.

Şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Müşteri portföyü oluşturmak için veri toplama.

Müşteriye stokta olmayan ürünü getirmek için veri toplama.

Müşteriye tadilat hizmeti verebilmek için veri toplama.

Tedarikçi Grubu(Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı) için:

 

Tedarikçilerle olan iş sürecinin yönetilmesi.

İhtiyaç duyulan hizmete ilişkin sözleşme gibi hukuksal süreçlerin ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi.

Şirket adına üretim yaptırmak amacıyla ilgili tedarikçiyle iletişimin sağlanması.

Seçilen tedarikçilerle sözleşmelerin kurulması.

Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Üretim süreçlerinin takip edilmesi ve kontrollerinin yapılması.

Üretim sonrası eksik hatalı ürün geldiğinde iade iptal süreçlerinin depo ile iletişim halinde yürütülmesi.

Ödemelerin kontrolü ve onay verilmesi.

İş Sağlığı yasası ve sözleşme gereği.

SGK mevzuatı uyarınca çalışana ve devlete ödenmesi gereken prim ödemelerinin yapılması ve kontrolü.

Çalışanların yeterlilik belgelerinin bulunup bulunmadığının kontrolü (yaptığı işe bağlı şekilde sertifika, yetki belgesi vb.)

Hijyen ve yüksekte çalışma belgelerinin kontrolü.

Tedarikçi çalışanlarının İSG kanununa göre uygunluklarının değerlendirilmesi.

SGK prim borçlarının ödenip ödenmediğinin kontrol edilmesi.

Tedarikçi ile hukuki ilişki tesis edilebilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin toplanması.

Tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi.

Şirket kaynaklarının ekonomik kullanılmasının sağlanması ve şirket operasyonlarının müşteri odaklı iyileştirilmesi.

Depo ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hızlı ve tasarruflu şekilde giderilmesi.

Şirketin ihtiyaç duyduğu ürünlerinin satınalma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Ürün tanıtım ve pazarlama için gerekli görselleri hazırlanması.

Ürün tanıtım ve pazarlama için gerekli görselleri hazırlanması noktasında gerekli insan kaynağının temini.

Kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi tedarikçinin KVKK uyarınca MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin veri güvenliği bakımından uymak zorunda olduğu yükümlere uyacağına dair taahhütlerin alınması.

Taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü ve denetimlerinin planlanması.

Tedarikçileri için süresiz sır saklama yükümlülüğünün ön görülmesi.

Tedarikçiye aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla elde edilmesi halinde tedarikçinin bu durumu en kısa süre içinde MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.‘ ne bildirme yükümlülüğünün düzenlenmesi.

Hak İddia Eden 3. KişiGrubu için:

 

Yasal, düzenleyici ve şirket yönetimi yükümlülükleri ve doğru uygulama ile uyum sağlanması.

Soruşturmayı veyayargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi, idari kurum çalışanıiçin:

 

Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Çevrimiçi Ziyaretçiiçin:

 

Yasal düzenlemelere uyum gereği.

Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması.

Hissedar/Ortak için:

 

Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini

9 KİŞİSEL VERİLERİNYURTİÇİ VE YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 

Kişi grubuna aitkişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işleme amaçlarıdoğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü tarafşirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.

 

9.1 Kişisel VerilerinAktarılması

 

Kişisel veriler, KVKKMadde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncükişilere aktarılabilir.

 

Üyelerin e-postave/veya telefon numarası, tekilleştirme ve eşleştirme yapılması amacıylayurtdışı 3. Kişilerle paylaşılabilmektedir. Siteye üye olmayan çevrimiçiziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıklarıcookieler ile toplanmakta paylaşılabilmektedir.

 

9.2 Kişisel VerilerinAktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

 

Kişisel verilerinizaşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. iş ortaklarına,

MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tedarikçilerine,

MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. iştiraklerine,

MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. hissedarlarına,

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Aktarımda bulunulanyukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda yeralmaktadır.

 

10 KİŞİSEL VERİLERİNSAKLANMA SÜRELERİ

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. tarafından işlenen kişisel verilerin saklanma süreleriaşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

DEPARTMAN ADI

 

KİŞİSEL VERİ GRUBU

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

 

SAKLAMA SÜRESİ

 

HUKUK

 

Çalışan Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Özlük Bilgisi

Eğitim Bilgisi

Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi

Yan Haklar Bilgisi

Personel Grubu Bilgisi

Organizasyon Bilgisi

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Türk Borçlar Kanunu uyarınca 10 yıl

 

 

 

Tedarikçi Verisi(Gerçek Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı)

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Risk Yönetimi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

 

 

Danışman/Eğitimci

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel

Veri

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

 

 

Stajyer Avukat

 

Kimlik Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Staj bitimini takiben 1 yıl

 

 

 

Müşteri

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

 

 

Hak İddia Eden 3. Kişiler

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Risk Yönetimi Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Kesin hükümden itibaren 10 yıl

 

 

 

Soruşturmayı veya yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi

 

Kimlik Bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Kesin hükümden itibaren 10 yıl

 

 

 

Hissedar/Ortak

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Eğitim Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Süresiz

 

İNSAN KAYNAKLARI

 

Çalışan Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özlük Bilgisi

Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi

Finansal Bilgi

Hukuki İşlem Bilgisi

Eğitim Bilgisi

Yan Haklar

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

50 yıl

 

 

 

 

 

Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

Çocukların Kimlik Fotokopileri

Personel Grubu İletişim Bilgisi

 

10 yıl

 

 

 

Çalışan Adayı

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özlük Bilgisi

 

3 yıl

 

 

 

Stajyer(Normal)

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özlük Bilgisi

Finansal Bilgi

Eğitim Bilgisi

Çalışan İşlem Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

10 yıl

 

 

 

Stajyer(Zorunlu)

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Eğitim Bilgisi

 

10 yıl

 

 

 

Müşteri Verisi

 

İletişim Bilgisi

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra ; ticari elektronik ileti izninin geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl, elektronik ticarete ilişkin her türlü kayıt 3 yıl, 5651 sayılı kanuna göre trafik bilgileri 2 yıl, VUK , TBK, TTK, Tüketicinin Korunması Kanunu uyarınca 10 yıl

 

 

 

Tedarikçi Verisi(Tedarikçi Çalışanı,Tedarikçi Yetkilisi)

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra TTK ve VUK uyarınca 10 yıl

 

PRIVATE LABEL

 

Tedarikçi Verisi(Tedarikçi Çalışanı,Tedarikçi Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi)

 

Kimlik Bilgisi

Özlük Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kurumsal Kimlik Bilgisi

Finansal Bilgi

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

 

 

Çalışan Verisi

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

İDARI İŞLER

 

Tedarikçi Verisi(Tedarikçi Çalışanı,Tedarikçi Yetkilisi)

 

Özlük Bilgisi

Kimlik Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Finansal Bilgi

İletişim Bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

IT (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ)

 

Çalışan Verisi

 

Kimlik Bilgisi

Özlük Bilgisi

İletişim Bilgisi

Risk Yönetimi Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

10 yıl

 

 

 

 

 

Risk Yönetimi Bilgisi (Mac Adresi, İnternet Logları)

 

2 yıl

 

 

 

Çevrimiçi Ziyaretçi Verisi

 

İşlem Güvenliği Bilgisi Risk Yönetimi Bilgisi

 

2 yıl

 

 

 

Müşteri Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Risk Yönetimi Bilgisi

Hukuki İşlem Bilgisi

 

10 yıl

 

 

 

Tedarikçi Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

 

10 yıl

 

MAĞAZA

 

Çalışan Adayı Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Özlük Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

2 yıl

 

 

 

Tedarikçi Verisi

 

Kimlik Bilgisi

Finansal Bilgi

İletişim Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

10 yıl

 

İŞ GELİŞTİRME

 

Müşteri Verisi

 

Kimlik Bilgisi

Finansal Bilgi

İletişim Bilgisi

Sipariş Bilgisi

 

Proje süresinin bitimine kadar.

 

 

 

Tedarikçi Verisi

 

İletişim Bilgisi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

Finansal Bilgi

 

Proje süresinin bitimine kadar.

 

 

 

Çevrimiçi Ziyaretçi Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Konum Bilgisi

Ziyaret Edilen Sayfaya İlişkin Bilgiler

 

Proje süresinin bitimine kadar.

 

MUHASEBE

 

Çalışan Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

Finansal Bilgi

Özlük Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

VUK a göre 5 Yıl, TTK ya göre 10 Yıl

 

 

 

Tedarikçi Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

VUK a göre 5 Yıl, TTK ya göre 10 Yıl

 

 

 

Müşteri Verisi

 

Kimlik Bilgisi

Finansal Bilgi

İletişim Bilgisi

 

VUK a göre 5 Yıl, TTK ya göre 10 Yıl

 

SATIN ALMA

 

Çalışan Verisi

 

Kimlik Bilgisi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 5 yıl

 

 

 

Tedarikçi Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Finansal Bilgi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Risk Yönetim Bilgisi

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

STÜDYO

 

Çalışan Verisi

 

Kimlik Bilgisi

Kurumsal Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 5 yıl

 

 

 

Tedarikçi Verisi

 

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

 

 

 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri (Fotoğraf,video kayıtları)

 

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 70 yıl

 

 

 

 

 

İşlem Bilgisi

 

1 yıllık periyotlarda güncellenecek şekilde

 

 

 

11 KİŞİSEL VERİLERİNGÜVENLİĞİ

 

Kişisel verileringüvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile verikayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesiniengelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

 

Kişisel verilere,erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adınagereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikleyetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesininmümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel niteliklikişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katıönlemler alınır.

 

Yetkilendirilmişkişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev vesorumlulukları hakkında eğitilir.

 

Kişisel verilereerişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlardüzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhalsoruşturma başlatılır.

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ., işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdakiyükümlülüklere uyar:

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,

Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,

Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,

Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,

Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

12 KİŞİ GRUPLARININYASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

 

12.1 KVKK KapsamındaKişisel Verilere İlişkin Haklar

 

Kişisel verilereilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yeralmakta olup, aşağıdaki gibidir:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2 Kişisel Verilereİlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

 

Kişisel verilereilişkin hakları kullanmak için MSR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. üyeleri,üye olurken sisteme kaydettikleri e-posta adresleri üzerinden [email protected] adresine gönderecekleri e-posta ile başvuruyapabileceklerdir. Üyeler dışında kalan kişi grupları ise www.mocgrande.comsayfasında yer alanKVK Başvuru Formu’nu kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu şekildeyapacağınız başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

 

13 YÜRÜRLÜK VEGÜNCELLENEBİLİRLİK

 

İşbu POLİTİKA yayımıtarihinde yürürlüğe girmiştir. POLİTİKA değişen koşullara ve mevzuata uyumamacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında www.superbattal.comüzerinden bilgi verilecektir.

 

EK-1 POLİTİKADA YERALAN TANIMLAR

 

Açık Rıza : Belirli birkonuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin,başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veyabelirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisiişlenen gerçek kişi.Örneğin; Üyeler, Müşteriler…

 

Kişisel Veri : Kimliği belirliveya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Özel Nitelikli KişiselVeri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veyadiğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ilebiyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

 

Kişisel VerilerinKorunması : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangibir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla eldeedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenidendüzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir halegetirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verilerüzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Veri İşleyen : Verisorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçekve tüzel kişidir.

 

Veri Sorumlusu : Kişiselverilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemininkurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.

 

KVKK : 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

 

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.‘ne aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

 

MSR TEKSTİL SANAYİ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.Adres:15 TEMMUZ MAHALLESİ 1432 SOKAK NO:21 KAPI İÇİ: 31GÜNEŞLİ/BAĞCILAR / İSTANBUL

 

Telefon: 05380972928

 

 

 

E-posta: [email protected]

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR